DRUŠTVENA ODGOVORNOST

(SA 8000:2014)

DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

Društveno odgovorno poslovanje je neophodan faktor održavanja društva u celini.

Organizacije koje žele da svoje društveno odgovorno poslovanje podignu na najviši novi, mogu to da ostvare putem implementiranja adekvatnog sistema menadžmenta, koji će obuhvatiti i pitanja dečijeg, prisilnog i obaveznog rada, slobode udruživanja, prava na kolektivno pregovaranje, diskriminacije, disciplinskih mera, radnog vremena i nagrađivanja zaposlenih.

SA 8000 društvena prihvatljivost

Organizacija koja implementira SA 8000, u cilju unapređenja rada i zadovoljstva svih zaposlenih mora da bude opredeljena i da se usaglasi sa zahtevima SA 8000:2014 i da zajedno sa zaposlenima i lokalnom društvenom zajednicom, doprinese održivom razvoju i unapređenju kvaliteta života u svojoj zajednici.

SA 8000

Organizacija se obavezuje:

  • Da neće koristiti niti podržavati dečiji rad. Organizacija neće ugovarati poslove sa decom ispod 15 godina. Ukoliko bude bilo porebe da se zapošljavaju mladi radnici, koji se još školuju, oni će biti angožovani na poslovima koji ni na koji način ne ugrožavaju njihovo zdravlje, i na način da radno vreme ne ugrožava njihovo dalje školovanje.
  • Da neće koristiti niti podržavati prislilni niti obavezni rad. Organizacija neće prisiljavati svoje zaposlene i radnike na prisilan rad. Svi zaposleni i radnici nakon svog ugovornog radnog vremena imaju pravo na zasluženi odmor i ne smeju se zadržavati niti ni na koji način ucenjivati da moraju da ostaju duže na poslu.
  • Da će svojim radnicima osigurati zdravo i bezbedno radno okruženje. Organizacija će osigurati da rad ne šteti i ne ugrožava zdravlje zaposlenih.
  • Da će garantovati slobodu udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje. Organizacija će svim zaposlenima pružiti uslove i omogućiti organizovanje udruženja, radničkih organizacija i sl. preko kojih će svi zaposleni ostvarivati svoja prava na siguran rad.
  • Da neće diskriminisati svoje zaposlene, po bilo kojem osnovu.
  • Da neće sprovoditi disciplinske mere u svrhu kažnjavanja svojih zaposlenih. Organizacija će poštovati svoje radnike i u svakoj prilici, prema svima se odnositi na način da ne ugrožava dostojanstvo radnika.
  • Da će se pridržavati ugovorenog radnog vremena zaposlenih i isplaćivati prekovremeni rad. Organizacija će se pridržavati međunarodnih odredbi i nacionalnog zakonodavstva u vremenu trajanja rada: radna nedelja traje 40 sati i ukoliko se javi potreba za prekovremenim radom, on mora da bude na dobrovoljnoj osnovi i ne može da traje duže od 12 sati nedeljno. Za prekovremeni rad zaposleni i radnici će biti primereno nagrađeni.
  • Da će svim zaposlenima i radnicima obezbediti adekvatno obeštećenje za normalnu radnu nedelju, vodeći računa da je obeštećenje dovoljno za zadovoljenje osnovnih potreba osoblja.
  • Da će održavati uspostavljenu dokumentaciju – politike, procedure, zapise i stalno unapređivati sistem društvene odgovornosti. Tim za socijalnu performansu će redovno preispitivati sistem društvene odgovornosti i voditi računa da se sve eventualne neusaglašenosti na vreme otklone.