PLAN OBUKA

OBUKA I SERTIFIKACIJA OSOBLJA

ISO STANDARDI – IMPLEMENTATORI, INTERNI I EKSTERNI AUDITORI (četvorodnevne ili petodnevne obuke)

Šta ovaj kurs omugućava?
Intenzivni kurs omogućava učesnicima da steknu potrebna znanja i kompetencije za sprovođenje implementacije, audita Sistema menadžmenta i za vođenje tima auditora primenom opšte priznatih audit principa, procedura i tehnika.
Šta se uči na kursu?
Tokom ove obuke, učesnik će steći neophodno znanje i veštine, kako bi uspešno planirao i sprovodio interne i eksterne audite i implementirao sisteme u skladu sa procesom certifikacije prema standardu ISO 17024.
Koje se veštine razvijaju tokom kursa?
Na osnovu praktičnih vežbi, učesnik će razviti veštine (ovladavajući tehnikama audita) i kompetencije (upravljanje audit timovima i audit programima, komunikacija sa klijentima, rešavanje konflikta, itd.) neophodne za efikasno sprovođenje implementacije i audita.
Više o treninzima?
Institut za bezbednost informacija u saradnji sa Mobes Quality, Novi Sad organizuje pojedinačne i modularne treninge sa personalnom certifikacijom akreditovane kuće Exemplar Global (RABQSA + iNarte) - USA za zaposlene u državnim, javnim ili privatnim organizacijama i kompanijama za sledeće sisteme upravljanja (pojedinačna obuka):
 • Sistem menadžmenta kvaliteta – ISO 9001:2015 ( nova verzija )
 • Sistem ekološkog menadžmenta – ISO 14001: 2015 ( nova verzija )
 • Sistem menadžmenta bezbednošću informacija – ISO/IEC 27001:2013
 • Sistem menadžmenta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu – OH&S 45001: 2018
 • Sistem menadžmenta servisima – ISO/IEC 20000:2011
 • Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja – ISO 22301:2012
 • Menadžment rizikom –principi i vodič - ISO 31000:2009
 • Sistem menadžmenta energijom – ISO 50001:2011
 • Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije – ISO 37001:2016
 • Upravljanje rizicima informacione bezbednosti – ISO/IEC 27005:2011
 • Društvena odgovornost – SA 8000:2014 i
 • Obuka za GDPR practitioner i Certified Data Protection Officer
exemplar-global
Postoje li dodatne obuke?
Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u obukama menadžment sistema, osim uobičajenih obuka gde je pažnja samo na jednom standardu, Institut za bezbednost informacija u saradnji sa Mobes Quality je uveo poseban modularni pristup gde se u okviru pet ili šest dana uspešno mogu savladati 2 ili 3 standarda:
moduli-ims
Uobičajena agenda kurseva sistema menadžmenta je:
 • Dan 1: Upoznavanje sa konceptom sistema menadžmenta
  • Predstavljanje standarda IMS-a
  • Osnovni principi IMS-a
  • Integrisani sistem menadžmenta (IMS)
  • Predstavljanje strukture visokog nivoa (tačke 4-10)
 • Dan 2: Pojedinačna razrada sistema menadžmenta
  • Detaljno upoznavanje sa standardima
  • Rad u manjim grupama po modulima 1, 2 i 3 ili razrada pojedinačnih standarda
  • Radionice 1, 2 i 3
 • Dan 3: Obuka za interni audit IMS-a
  • Detaljna razrada principa internog audita na osnovama ISO 19011
  • Radionice 1, 2 i 3
  • Ispit
 • Dan 4: Obuka za eksterni audit IMS-a
  • Detaljna razrada principa eksternog audita na osnovama ISO 17021
  • Radionice 1, 2 i 3
  • Ispit
 • Dan 5: Obuka za profesionalne menadžere IMS-a
  • Moduli 1, 2 i 3 i dopunske teme upravljanja
  • Ispit