PREDNOSTI IMS-A

PREDNOSTI INTEGRACIJE SISTEMA MENADŽMENTA U IMS-U

  • Efikasnost i jednostavnost

    Privrženost, pažnja i uključivanje najvišeg rukovodstva daleko je izvesnije kada su integrisani ciljevi, resursi i mere i kada se vrši zajedničko preispitivanje sistema menadžmenta. Efikasniji je integrisan menadžment sistem sa više fokusa od više parcijanih menadžment sistema sa po jednim fokusom. Jednostavnije i efektivnije je upravljanje integrisanim ciljevima koji imaju više aspekata od upravljanja ciljevima pojedinih sistema menadžmenta.

  • Optimizacija i jedinstvenost

    Optimizacija prioriteta, kada je jedan predstavnik rukovodstva fokusiran i zadužen za IMS u odnosu na više osoba zaduženih za različite sisteme menadžmenta koji imaju svoje fokuse i prioritete. Bolje prihvatanje od strane zaposlenih, manji međufunkcionalni konflikti i veća motivacija zbog postavljenih ciljeva zadovoljstva svih zainteresovanih strana. Jedinstveni program svetski akreditovanih i priznatih certifikacionih treninga za IMS štedi novac i vreme, a ujedno smanjuje pojavu konfuzije kod zaposlenih usled postojanja poruka iz odvojenih obuka za različite sisteme menadžmenta.

  • Poverenje i integracija

    Jeftiniji i efikasniji interni audit i priprema za certifikaciju IMS-a nego što je to u slučaju postojanja više pojedinačnih sistema menadžmenta. Sticanje poverenja kupaca i pozitivan imidž na tržištu i u društvu. Integrisani sistem obezbeđuje viši nivo kontrole menadžmenta nego kada su uspostavljeni pojedinačni sistemi menadžmenta. Integracija sistema menadžmenta omogućuje efektivnije odvijanje dnevnih operacija bez uključivanja najvišeg rukovodstva, ostavljajući mu vremena za strateške aktivnosti.