SISTEM MENADŽMENTA ENERGIJOM

(ISO 50001:2011)

POBOLЈŠANJE ENERGETSKIH PERFORMANSI

Svrha ovog međunarodnog standarda je da omogući organizacijama da uspostave sisteme i procese koji su potrebni da se pobolјša energetska performansa, obuhvatajući energetsku efikasnost, korišćenje i potrošnju energije. Namena ovog standarda je da dovede do smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte i drugih uticaja na životnu sredinu i troškova za energiju putem sistemskog upravljanja energijom. Ovaj međunarodni standard može da se primeni na sve tipove i veličine organizacija, bez obzira na geografske, kulturne ili društvene uslove. Uspešna primena zavisi od opredelјenosti svih nivoa i funkcija organizacije, a posebno od najvišeg rukovodstva.

Energetska efikasnost

Ovaj međunarodni standard specificira zahteve za sistem menadžmenta energijom (EnMS) na osnovu kojih organizacija može da razvije i primeni energetsku politiku i da uspostavi opšte i posebne cilјeve i akcione planove koji uzimaju u obzir zakonske zahteve i informacije koje se odnose na značajno korišćenje energije. Sistem menadžmenta energijom (EnMS) omogućava organizaciji da ispuni obaveze postavlјene politikom, da preduzme mere pobolјšanja energetske performanse i da pokaže usaglašenost sistema sa zahtevima ovog međunarodnog standarda. Ovaj međunarodni standard se primenjuje na aktivnosti koje su pod kontrolom organizacije i primena ovog međunarodnog standarda može da se prilagodi specifičnim zahtevima organizacije, obuhvatajući složenost sistema, stepen dokumentovanosti i resurse.

(ISO 50001:2011)

ISO 50001 je baziran na modelu sistema menadžmenta koji je sproveden od strane organizacija širom sveta. On može da napravi pozitivnu razliku za organizacije svih vrsta u veoma bliskoj budućnosti, dok na duže staze podržava razvoj tehnologije u oblasti energetike.